Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze website en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze diensten

Chateau de l’épine is een imposant kasteel in Picardië. Het is ideaal voor een ontspannend verblijf met vrienden of familie in een betoverend pand. Je verblijft er in de typische Franse sfeer waar je kan genieten van het samenzijn in een uniek kader en decor!

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke ervaring te kunnen bieden en om je te informeren over Chateau de l’épine. Sommige van deze gegevens geef je direct, bijvoorbeeld wanneer je een offerte aanvraagt. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via jouw apparaten, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren. Wanneer je bij Chateau de l’épine reserveert, verwerken we de volgende gegevens:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer of mobiel nummer;
IP-adres;
Aantal volwassenen en aantal kinderen;
Alle gegevens die opgegeven worden in het open opmerkingenveld.

Let op: Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Chateau de l’épine verstrekken, indien een van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens jouw toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken je daarom om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, indien je daarvoor geen toestemming hebt gekregen van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Chateau de l’épine kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

Je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;

Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van Chateau de l’épine in je eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);

Chateau de l’épine een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij;

Chateau de l’épine gebruik maakt van diensten van derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens Chateau de l’épine online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die Chateau de l’épine gebruikt om haar service aan te kunnen bieden. Met deze derden zal Chateau de l’épine uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.

Indien jouw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, word je daaraan voorafgaand door ons van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Chateau de l’épine blijft ten alle tijden eigenaar van de gegevens. Een derde partij mag de gegevens niet zelf gebruiken of doorsturen naar anderen, zonder goedkeuring van Chateau de l’épine.

Cookies en soortgelijke technologie

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online activiteiten op te stellen. We registreren jouw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browserinstellingen beheren.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken jouw persoonsgegevens om je de producten en diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om bijvoorbeeld betaling van onze diensten te faciliteren.

Klantenservice. We gebruiken jouw informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten of diensten vast te stellen en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvang je van ons facturen en kunnen wij met je communiceren om je reservatie te bevestigen, je herinneringen te sturen en eventuele problemen op te lossen.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie/medisch personeel).

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Het kan voorkomen dat we jouw persoonsgegevens delen met derden. We delen jouw gegevens:

Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het innen van betalingen, het bieden van cliëntondersteuning en het met jou kunnen communiceren in verband met onze diensten;

In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;

Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;

Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor onze diensten hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;

Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;

Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Indien Chateau de l’épine gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van Chateau de l’épine zal uitvoeren, zal Chateau de l’épine deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van jouw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met de privacy afdeling van NV WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW
Dit kan via: Telefoon op +32 (0)56 69 41 11 en vraag naar de privacy-verantwoordelijke
E-mail naar privacy@willynaessens.be

of via brief naar  Willy NAESSENS INDUSTRIEBOUW, afdeling Privacy, Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem

Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19-09-2018.


Déclaration de confidentialité

Dans cette déclaration de confidentialité, nous expliquons quelles informations personnelles nous collectons lorsque vous utilisez notre site Web et nos services, pourquoi nous avons besoin de ces informations et comment nous les utilisons.

Nos services

Le château de l’épine est un imposant château picard. Il est idéal pour un séjour de détente entre amis ou en famille dans une propriété enchanteresse. Vous restez dans une atmosphère typiquement française où vous pourrez vous amuser dans un cadre et une décoration uniques!

Quelles données personnelles sont collectées?

Nous avons besoin de certaines informations personnelles pour vous fournir la meilleure expérience possible et pour vous informer sur Château de l’épine. Vous donnez certaines de ces informations directement, par exemple lorsque vous demandez un devis. De plus, nous recevons certaines données personnelles indirectement via vos appareils, via l’interaction avec nos services (notamment via des cookies). Cela nous permet de personnaliser et d’améliorer nos produits. Lors de votre réservation au Château de l’épine, nous traitons les informations suivantes:

Nom et prénom;
Adresse e-mail;
Numéro de téléphone ou numéro de portable;
Adresse IP;
Nombre d’adultes et nombre d’enfants;
Toutes les données entrées dans le champ des commentaires ouverts.

Remarque: si vous avez moins de 16 ans, vous ne pouvez fournir des informations personnelles à Château de l’épine que si l’un de vos parents ou un représentant légal nous l’a donné en votre nom. Nous vous demandons donc de ne pas nous fournir d’informations personnelles si vous n’avez pas reçu la permission de votre parent ou de votre représentant légal.

Fourniture de données personnelles à des tiers
Chateau de l’épine peut fournir vos données personnelles à des tiers si:

Vous avez donné votre autorisation expresse pour cela;

À cette fin, il existe une obligation ou une justification fondée sur la loi, une décision de justice ou une urgence dans la mesure où, de l’avis raisonnable de Chateau de l’épine, cela est dans votre propre intérêt (par exemple à la police, au personnel judiciaire ou médical);

Chateau de l’épine transfère une ou plusieurs parties de la société ou des actifs à un tiers;

Chateau de l’épine utilise des services de tiers. Les tiers sont, par exemple, les agences de médias qui assurent le marketing pour le compte de Château de l’épine, mais également les fournisseurs informatiques des divers systèmes et outils utilisés par Château de l’épine pour offrir ses services. Avec ces tiers, Château de l’épine maintiendra bien sûr la confidentialité, établira un contrat de traitement et une sécurité adéquate.

Si vos données personnelles sont communiquées à un tiers, vous en serez préalablement informé, à moins que cela ne soit raisonnablement possible. Château de l’épine reste le propriétaire des données à tout moment. Un tiers ne peut utiliser les données elles-mêmes ni les transmettre à des tiers sans l’accord de Chateau de l’épine.

Cookies et technologies similaires

Lors de l’utilisation de nos services en ligne, nous collectons des données via des cookies et des technologies similaires (balises Web, tags et moyens d’identification d’appareils, par exemple). Les cookies sont des fichiers texte placés sur votre appareil pour collecter et analyser des informations de journal Internet standard et des informations sur le comportement des visiteurs. Ces informations sont utilisées pour évaluer le comportement des visiteurs sur le site Web et pour compiler des rapports statistiques sur les activités en ligne. Nous enregistrons votre interaction avec nos plateformes en ligne afin d’améliorer notre contenu et nos services. Vous pouvez toujours gérer vous-même vos préférences en matière de cookies via les paramètres de votre navigateur.

Comment utilisons-nous vos données personnelles?

Nous utilisons vos informations personnelles uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été collectées et, le cas échéant, afin de respecter les obligations légales. Nous utilisons vos données personnelles aux fins suivantes:

Mise en œuvre des accords. Nous traitons vos données personnelles pour vous fournir les produits et services de votre choix. Par exemple, nous utilisons ces informations pour faciliter le paiement de nos services, par exemple.

Service client. Nous utilisons vos informations pour vous aider à utiliser nos services. Cela inclut l’utilisation de données personnelles pour identifier les problèmes liés aux produits ou services et pour fournir d’autres services liés au support client.

Contact client et communication. Nous utilisons vos données pour communiquer avec vous dans le cadre de nos services par courrier électronique, SMS ou tout autre support électronique. De cette façon, vous recevez nos factures et nous pouvons communiquer avec vous pour confirmer votre réservation, vous envoyer des rappels et résoudre tous vos problèmes.

Obligations légales. Nous pouvons traiter vos informations pour respecter les obligations légales, par exemple pour garder une administration ou pour répondre aux demandes légitimes des autorités compétentes (par exemple: police / corps judiciaire / personnel médical).

Amélioration et personnalisation de nos produits et services. Nous utilisons vos informations personnelles pour améliorer nos produits et services. Un aperçu du comportement des clics et des résultats de recherche sur notre site Web peut nous aider, par exemple, à hiérarchiser les nouvelles fonctions du produit ou à les identifier.

Avec qui partageons-nous vos informations personnelles?

Il est possible que nous partagions vos données personnelles avec des tiers. Nous partageons vos données:

Dans la mesure nécessaire pour mener à bien nos activités commerciales et fournir nos services. Cela concerne, par exemple, le recouvrement des paiements, la fourniture d’un support client et la possibilité de communiquer avec vous dans le cadre de nos services;

Dans les cas où vous nous avez explicitement donné la permission de le faire;

Si nous sommes légalement invités à le faire dans le contexte de l’application de la loi, par exemple pour la recherche d’activités illégales;

Afin de maintenir notre accord avec vous, le cas échéant. Par exemple, si vous n’avez pas payé nos services, nous pouvons partager vos informations avec une agence de recouvrement.

Faire valoir nos droits à des tiers ou nous défendre contre des réclamations ou des affirmations de tiers;

Assurer la sécurité, l’intégrité et la protection de nos services.

Si Château de l’épine a recours aux services d’un tiers qui exécutera ces services pour le compte de Château de l’épine, Château de l’épine demandera à ces tiers de maintenir une confidentialité stricte et une sécurité adéquate de vos données personnelles et la conclusion d’un accord de traitement.

Si l’opération est basée sur une autorisation, vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment. Dans ce cas, nous mettrons fin au traitement de vos données. Le retrait du consentement ne change pas la légalité du traitement sur la base du consentement avant son retrait.

Combien de temps conservons-nous vos données personnelles?

Nous ne conservons vos données personnelles que le temps nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou utilisées et / ou dans la mesure où cela est légalement requis.

Questions et plaintes

Si vous avez des questions sur la façon dont nous utilisons vos données personnelles, vous pouvez contacter le service de la confidentialité de NV WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW.
Cela peut être fait via: Téléphone au +32 (0) 56 69 41 11 et demander le responsable de la confidentialité
E-mail à privacy@willynaessens.be

ou par lettre à Willy NAESSENS INDUSTRIEBOUW, Service de la protection de la vie privée, Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem

Si vous estimez qu’un problème n’est pas correctement résolu, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité belge de la protection des données.

Changements

Cette déclaration de confidentialité peut être modifiée. La déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 19-09-2018.


Privacy statement

In this privacy statement, we explain what personal information we collect when you use our website and services, why we need this information and how we use it.

Our services

Chateau de l’épine is an imposing castle in Picardy. It is ideal for a relaxing stay with friends or family in an enchanting property. You stay in the typical French atmosphere where you can enjoy being together in a unique setting and decor!

Which personal data is collected?

We need certain personal information to provide you with the best possible experience and to inform you about Chateau de l’épine. You give some of this information directly, for example when you request a quote. In addition, we receive certain personal data indirectly through your devices, through the interaction with our services (among other things via cookies). This allows us to personalize and improve our products. When you book at Chateau de l’épine, we process the following information:

First and last name;
E-mail address;
Phone number or mobile number;
IP address;
Number of adults and number of children;
All data entered in the open comments field.

Please note: If you are younger than 16, you may only provide personal information to Chateau de l’épine if one of your parents or a legal representative has given us this on your behalf. We therefore request that you do not provide any personal information to us if you have not received permission from your parent or legal representative.

Provision of personal data to third parties

Chateau de l’épine may provide your personal data to third parties if:

You have given your express permission for this;

To this end there is an obligation or justification based on the law or a court decision, or in an emergency insofar as, in the reasonable opinion of Chateau de l’épine, this is in your own interest (for example to the police, judiciary or medical staff);

Chateau de l’épine transfers one or more parts of the company or assets to a third party;

Chateau de l’épine uses services from third parties. Third parties are, for example, media agencies who take on marketing on behalf of Chateau de l’épine, but also IT suppliers of the various systems and tools that Chateau de l’épine uses to offer its service. With these third parties, Chateau de l’épine will of course maintain confidentiality, establish a processing agreement and adequate security.

If your personal data are provided to a third party, you will be informed of this by us in advance, unless this is not reasonably possible. Chateau de l’épine remains the owner of the data at all times. A third party may not use the data itself or pass it on to others without the approval of Chateau de l’épine.

Cookies and similar technology

When using our online services we collect data via cookies and similar technologies (eg web beacons, tags and device identification means). Cookies are text files that are placed on your device to collect and analyze standard internet log information and information about visitor behavior. This information is used to evaluate visitor behavior on the website and to compile statistical reports on online activities. We register your interaction with our online platforms in order to improve our content and services. You can always manage your cookie preferences yourself via your browser settings.

How do we use your personal data?

We only use your personal information for the purposes for which it was collected, and where applicable, to comply with legal obligations. We use your personal data for the following purposes:

Implementation of the agreements. We process your personal data to provide you with the products and services of your choice. For example, we use this information to facilitate payment of our services, for example.

Customer service. We use your information to support you in the use of our services. This includes the use of personal data to identify problems with products or services and to provide other customer support related services.

Customer contact and communication. We use your data to communicate with you in connection with our services via e-mail, text messages or other electronic media. This way you receive our invoices and we can communicate with you to confirm your reservation, send you reminders and solve any problems.

Legal requirements. We may process your information to comply with legal obligations, for example keeping an administration or to comply with legitimate requests from competent authorities (eg police / judiciary / medical staff).

Improvement and personalization of our products and services. We use your personal information to improve our products and services. Insight into click behavior and search results on our website can help us, for example, to prioritize new product functions or to identify them.

Who do we share your personal information with?

It is possible that we share your personal data with third parties. We share your data:

To the extent necessary to carry out our business activities and to provide our services. This concerns, for example, the collection of payments, the provision of client support and the ability to communicate with you in connection with our services;

In cases where you have explicitly given us permission to do so;

If we are lawfully requested to do so in the context of law enforcement, for example for research into illegal activities;

In order to maintain our agreement with you, if applicable. For example, if you have not paid for our services, we can share your information with a collection agency;

To enforce our rights to third parties or to defend ourselves against claims or assertions from third parties;

To ensure the safety, integrity and protection of our services.

If Chateau de l’épine uses the services of a third party who will perform these services for the benefit of Chateau de l’épine, Chateau de l’épine will require these third parties to maintain strict confidentiality and adequate security of your personal data and the conclusion of a processor agreement.

If the operation is based on permission, you have the right to revoke your consent at any time. In that case, we will terminate the relevant processing of your data. Withdrawal of consent does not change the legality of the processing on the basis of consent prior to its withdrawal.

How long do we keep your personal data?

We only keep your personal data as long as necessary for the purposes for which they were collected or used and / or as long as this is legally required.

Questions and complaints

If you have questions about the way we use your personal data, you can contact the privacy department of NV WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW
This can be done via: Telephone on +32 (0) 56 69 41 11 and ask for the privacy manager
E-mail to privacy@willynaessens.be

or via letter to Willy NAESSENS INDUSTRIEBOUW, Privacy Department, Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem

If you feel that a problem is not adequately addressed, you also have the right to file a complaint with the Belgian Data Protection Authority.

Amendments

This privacy statement can be changed. The privacy statement was last modified on 19-09-2018.